Posted by: alimtiaz | October 15, 2012

RAGAM ARTI ILMU, JAZA’,SAYYI’AH, DAN KITAB DALAM AL-QUR’AN

ILMU

–          Membedakan (al ru’yah), QS al Taubah/9: 16

ôQr& óOçFö6Å¡ym br& (#qä.uŽøIè? $£Js9ur ÄNn=÷ètƒ ª!$# tûïÏ%©!$# (#r߉yg»y_ öNä3ZÏB óOs9ur (#rä‹Ï‚­Gtƒ `ÏB Èbrߊ «!$# Ÿwur ¾Ï&Î!qߙu‘ Ÿwur tûüÏZÏB÷sßJø9$# Zpyf‹Ï9ur 4 ª!$#ur 7ŽÎ7yz $yJÎ/ šcqè=yJ÷ès? ÇÊÏÈ

Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan, sedang Allah belum mengetahui/membedakan  (dalam kenyataan) orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil menjadi teman yang setia selain Allah, RasulNya dan orang-orang yang beriman. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

 

–          Mengetahui, al Nahl/16: 19

ª!$#ur ÞOn=÷ètƒ $tB šcr”Å¡è@ $tBur šcqãZÎ=÷èè? ÇÊÒÈ

Dan Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan.

 

Al Anfal/8: 60

öNà2¨r߉tãur… tûï̍yz#uäur `ÏB óOÎgÏRrߊ Ÿw ãNßgtRqßJn=÷ès? ª!$# öNßgßJn=÷ètƒ 4 $tBur (#qà)ÏÿZè? `ÏB &äóÓx« †Îû È@‹Î6y™ «!$# ¤$uqムöNä3ö‹s9Î) óOçFRr&ur Ÿw šcqßJn=ôàè? ÇÏÉÈ

Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan).

 

–          Menghukumi Sesuatu dengan ada atau tidaknya sesuatu yang lain padanya, QS al Mumtahanah/60: 10,

$pkš‰r’¯»tƒ tûïÏ%©!$# (#þqãZtB#uä #sŒÎ) ãNà2uä!%y` àM»oYÏB÷sßJø9$# ;NºtÉf»ygãB £`èdqãZÅstGøB$$sù ( ª!$# ãNn=÷ær& £`ÍkÈ]»yJƒÎ*Î/ ( ÷bÎ*sù £`èdqßJçFôJÎ=tã ;M»uZÏB÷sãB Ÿxsù £`èdqãèÅ_ös? ’n<Î) ͑$¤ÿä3ø9$# ( …

Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka;maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir...

 

–          Izin/persetujuan, QS 11: 14

óO©9Î*sù (#qç7ŠÉftFó¡o„ öNä3s9 (#þqßJn=÷æ$$sù !$yJ¯Rr& tA̓Ré& ÄNù=ÏèÎ/ «!$# br&ur Hw tm»s9Î) žwÎ) uqèd ( ö@ygsù OçFRr& šcqßJÎ=ó¡•B ÇÊÍÈ

Jika mereka yang kamu seru itu tidak menerima seruanmu (ajakanmu) itu Maka ketahuilah, Sesungguhnya Al Quran itu diturunkan dengan ilmu (izin) Allah, dan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Dia, Maka maukah kamu berserah diri (kepada Allah)?

 

–          Larangan untuk taqlid al a’ma

#sŒÎ)ur Ÿ@‹Ï% óOçlm; (#öqs9$yès? 4’n<Î) !$tB tAt“Rr& ª!$# ’n<Î)ur ÉAqߙ§9$# (#qä9$s% $uZç6ó¡ym $tB $tRô‰y`ur Ïmø‹n=tã !$tRuä!$t/#uä 4 öqs9urr& tb%x. öNèdät!$t/#uä Ÿw tbqßJn=ôètƒ $\«ø‹x© Ÿwur tbr߉tGöku‰ ÇÊÉÍÈ

Apabila dikatakan kepada mereka: “Marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul”. mereka menjawab: “Cukuplah untuk Kami apa yang Kami dapati bapak-bapak Kami mengerjakannya”. dan Apakah mereka itu akan mengikuti nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak (pula) mendapat petunjuk?.

 

JAZA’

–          QS. Al-Baqarah [2]:85 tentang balasan yang berupa kenistaan hidup di dunia bagi balasan Bani Israil;

  • §NèO öNçFRr& ÏäIwàs¯»yd šcqè=çGø)s? öNä3|¡àÿRr& tbqã_̍øƒéBur $Z)ƒÌsù Nä3ZÏiB `ÏiB öNÏd̍»tƒÏŠ tbrãyg»sàs? NÎgøŠn=tæ ÄNøOM}$$Î/ Èbºurô‰ãèø9$#ur bÎ)ur öNä.qè?ù’tƒ 3“t»y™é& öNèdr߉»xÿè? uqèdur îP§ptèC öNà6ø‹n=tã öNßgã_#t÷zÎ) 4 tbqãYÏB÷sçGsùr& ÇÙ÷èt7Î/ É=»tGÅ3ø9$# šcrãàÿõ3s?ur <Ù÷èt7Î/ 4 $yJsù âä!#t“y_ `tB ã@yèøÿtƒ šÏ9ºsŒ öNà6YÏB žwÎ) ӓ÷“Åz ’Îû Ío4quŠysø9$# $u‹÷R‘‰9$# ( tPöqtƒur ÏpyJ»uŠÉ)ø9$# tbr–Štãƒ #’n<Î) Ïd‰x©r& É>#x‹yèø9$# 3 $tBur ª!$# @@Ïÿ»tóÎ/ $£Jtã tbqè=yJ÷ès? ÇÑÎÈ

Kemudian kamu (Bani Israil) membunuh dirimu (saudaramu sebangsa) dan mengusir segolongan daripada kamu dari kampung halamannya, kamu bantu membantu terhadap mereka dengan membuat dosa dan permusuhan; tetapi jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal mengusir mereka itu (juga) terlarang bagimu. apakah kamu beriman kepada sebahagian Al Kitab (Taurat) dan ingkar terhadap sebahagian yang lain? tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat.

 

–          QS. Al-Ma’idah [5]:33 tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana (hirabah = حرابة ) dan ayat 95 tentang hukuman bagi orang yang membunuh binatang buruan sedang dia dalam keadaan ihram;

$yJ¯RÎ) (#ätÂt“y_ tûïÏ%©!$# tbqç/͑$ptä† ©!$# ¼ã&s!qߙu‘ur tböqyèó¡tƒur ’Îû ÇÚö‘F{$# #·Š$|¡sù br& (#þqè=­Gs)ム÷rr& (#þqç6¯=|Áム÷rr& yì©Üs)è? óOÎgƒÏ‰÷ƒr& Nßgè=ã_ö‘r&ur ô`ÏiB A#»n=Åz ÷rr& (#öqxÿYムšÆÏB ÇÚö‘F{$# 4 šÏ9ºsŒ óOßgs9 ӓ÷“Åz ’Îû $u‹÷R‘‰9$# ( óOßgs9ur ’Îû ÍotÅzFy$# ë>#x‹tã íOŠÏàtã ÇÌÌÈ

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal bakhil, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.

 

–          QS. Yusuf [12]: 22 dan 25 tentang hikmah yang di berikan Allah swt kepada nabi yusuf as sebagai balasan atas kebaikan-kebaikan yang dimiliknya dan hukuman yang di usulkan oleh Zulaikha atas diri Nabi Yusuf as;

QS. Yusuf, ayat 22:

$£Js9ur x÷n=t/ ÿ¼çn£‰ä©r& çm»oY÷s?#uä $VJõ3ãm $VJù=Ïãur 4 y7Ï9ºx‹x.ur “Ì“øgwU tûüÏZÅ¡ósßJø9$# ÇËËÈ

Dan tatkala dia cukup dewasa kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

 

QS. Yusuf, ayat 25:

tA$s% }‘Ïd ÓÍ_ø?yŠurºu‘ `tã ÓŤøÿ¯R 4 y‰Îgx©ur ӉÏd$x© ô`ÏiB !$ygÎ=÷dr& bÎ) šc%x. ¼çmÝÁŠÏJs% £‰è% `ÏB 9@ç6è% ôMs%y‰|Ásù uqèdur z`ÏB tûüÎ/ɋ»s3ø9$# ÇËÏÈ

Yusuf berkata: “Dia menggodaku untuk menundukkan diriku (kepadanya)”, dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksiannya: “Jika baju gamisnya koyak di muka, Maka wanita itu benar dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta.

–          QS. Al-Qashas [28]: 25 tentang imbalan berupa penghargaan dari nabi Syuaib as kepada Nabi Musa as; serta

çmø?uä!$mgmú $yJßg1y‰÷nÎ) ÓÅ´ôJs? ’n?tã &ä!$uŠósÏFó™$# ôMs9$s% žcÎ) ’Î1r& x8qããô‰tƒ štƒÌ“ôfu‹Ï9 tô_r& $tB |Mø‹s)y™ $oYs9 4 $£Jn=sù ¼çnuä!$y_ ¡Ès%ur Ïmø‹n=tã }È|Ás)ø9$# tA$s% Ÿw ô#y‚s? ( |NöqpgwU šÆÏB ÏQöqs)ø9$# tûüÏJÎ=»©à9$# ÇËÎÈ

Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu berjalan kemalu-maluan, ia berkata: “Sesungguhnya bapakku memanggil kamu agar ia memberikan balasan terhadap (kebaikan)mu memberi minum (ternak) kami”. Maka tatkala Musa mendatangi bapaknya (Syu’aib) dan menceritakan kepadanya cerita (mengenai dirinya), Syu’aib berkata: “Janganlah kamu takut. kamu Telah selamat dari orang-orang yang zalim itu”.

 

–          QS. Asshafat [37]: 80, 105, 110, 121, dan 131 tentang imbalan berupa keselamatan dan kesejahteraan yang di limpahkan oleh Allah swt kepada nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Harun, dan ilyas as.

QS. Asshafat, ayat 80

$¯RÎ) y7Ï9ºx‹x. “Ì“øgwU tûüÏZÅ¡ósßJø9$# ÇÑÉÈ

Sesungguhnya Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

 

QS. Asshafat, ayat 105

ô‰s% |Mø%£‰|¹ !$tƒö䔍9$# 4 $¯RÎ) y7Ï9ºx‹x. “Ì“øgwU tûüÏZÅ¡ósßJø9$# ÇÊÉÎÈ

Sesungguhnya kamu Telah membenarkan mimpi itu Sesungguhnya Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

 

QS. Asshafat, ayat 110

y7Ï9ºx‹x. “Ì“øgwU tûüÏZÅ¡ósßJø9$# ÇÊÊÉÈ

Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

 

 

SAYYI’AH

 

–          Bencana, QS Hud/11: 10

÷ûÈõs9ur çm»oYø%sŒr& uä!$yJ÷ètR y‰÷èt/ uä!#§|Ê çm÷G¡¡tB £`s9qà)u‹s9 |=ydsŒ ßN$t«ÍhŠ¡¡9$# ûÓÍh_tã 4 ¼çm¯RÎ) Óy̍xÿs9 î‘qã‚sù ÇÊÉÈ

Dan jika Kami rasakan kepadanya kebahagiaan sesudah bencana yang menimpanya, niscaya Dia akan berkata: “Telah hilang bencana-bencana itu daripadaku”; Sesungguhnya Dia sangat gembira lagi bangga,

 

–          Syirik, QS al Nisa’/4: 18

ÏM|¡øŠs9ur èpt/öq­G9$# šúïÏ%©#Ï9 tbqè=yJ÷ètƒ ÏN$t«ÍhŠ¡¡9$# #Ó¨Lym #sŒÎ) uŽ|Øym ãNèdy‰tnr& ÝVöqyJø9$# tA$s% ’ÎoTÎ) àMö6è? z`»t«ø9$# Ÿwur tûïÏ%©!$# šcqè?qßJtƒ öNèdur î‘$¤ÿà2 4 y7Í´¯»s9’ré& $tRô‰tFôãr& öNçlm; $¹/#x‹tã $VJŠÏ9r& ÇÊÑÈ

Dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan (syirik) hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, (barulah) ia mengatakan : “Sesungguhnya saya bertaubat sekarang”. dan tidak (pula diterima taubat) orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran. bagi orang-orang itu telah Kami sediakan siksa yang pedih.

–          Azab, QS al Zumar/39: 51

öNåku5$|¹r’sù ßN$t«Íh‹y™ $tB (#qç7|¡x. 4 tûïÏ%©!$#ur (#qßJn=sß ô`ÏB ÏäIwàs¯»yd öNåkâ:ŠÅÁã‹y™ ßN$t«Íh‹y™ $tB (#qç7|¡x. $tBur Nèd tûï̓Éf÷èßJÎ/ ÇÎÊÈ

Maka mereka ditimpa oleh akibat buruk (azab)  dari apa yang mereka usahakan. dan orang-orang yang zalim di antara mereka akan ditimpa akibat buruk dari usahanya dan mereka tidak dapat melepaskan diri.

 

–          Keji, QS Hud/11: 78

¼çnuä!%y`ur ¼çmãBöqs% tbqããtökç‰ Ïmø‹s9Î) `ÏBur ã@ö7s% (#qçR%x. tbqè=yJ÷ètƒ ÏN$t«ÍhŠ¡¡9$# 4 tA$s% ÉQöqs)»tƒ ÏäIwàs¯»yd ’ÎA$uZt/ £`èd ãygôÛr& öNä3s9 ( (#qà)¨?$$sù ©!$# Ÿwur Èbrâ“øƒéB ’Îû þ‘Ïÿø‹|Ê ( }§øŠs9r& óOä3ZÏB ×@ã_u‘ Ӊ‹Ï©§‘ ÇÐÑÈ

Dan datanglah kepadanya kaumnya dengan bergegas-gegas. dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Luth berkata: “Hai kaumku, Inilah puteri-puteriku, mereka lebih suci bagimu, Maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan (nama)ku terhadap tamuku ini. tidak Adakah di antaramu seorang yang berakal?”

 

 

–          Dosa Kecil Hud/11: 114

ÉOÏ%r&ur no4qn=¢Á9$# ǒnûtsÛ Í‘$pk¨]9$# $Zÿs9ã—ur z`ÏiB È@øŠ©9$# 4 ¨bÎ) ÏM»uZ|¡ptø:$# tû÷ùÏdõ‹ãƒ ÏN$t«ÍhŠ¡¡9$# 4 y7Ï9ºsŒ 3“tø.ό šúï̍Ï.º©%#Ï9 ÇÊÊÍÈ

Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat.

 

–          Nasib Buruk, Hud/11: 10

÷ûÈõs9ur çm»oYø%sŒr& uä!$yJ÷ètR y‰÷èt/ uä!#§|Ê çm÷G¡¡tB £`s9qà)u‹s9 |=ydsŒ ßN$t«ÍhŠ¡¡9$# ûÓÍh_tã 4 ¼çm¯RÎ) Óy̍xÿs9 î‘qã‚sù ÇÊÉÈ

Dan jika Kami rasakan kepadanya kebahagiaan sesudah bencana yang menimpanya, niscaya Dia akan berkata: “Telah hilang bencana-bencana itu daripadaku”; Sesungguhnya Dia sangat gembira lagi bangga,

 

KITAB

–          Kitab, QS Ali Imran/3: 48

çmßJÏk=yèãƒur |=»tGÅ3ø9$# spyJò6Ïtø:$#ur sp1u‘öq­G9$#ur Ÿ@‹ÅgUM}$#ur ÇÍÑÈ

Dan Allah akan mengajarkan kepadanya Al Kitab, hikmah, Taurat dan Injil.

 

–          Perhitungan amal (al hisab), QS al Jatsiyah/45: 28

3“ts?ur ¨@ä. 7p¨Bé& ZpuŠÏO%y` 4 ‘@ä. 7p¨Bé& #Ótçô‰è? 4’n<Î) $pkÈ:»tGÏ. tPöqu‹ø9$# tb÷rt“øgéB $tB ÷LäêZä. tbqè=yJ÷ès? ÇËÑÈ

Dan (pada hari itu) kamu lihat tiap-tiap umat berlutut. tiap-tiap umat dipanggil untuk (melihat) buku catatan amalnya. pada hari itu kamu diberi balasan terhadap apa yang Telah kamu kerjakan.

 

–          Lauhul Mahfudz, QS al Hadid/57: 22

!$tB z>$|¹r& `ÏB 7pt6ŠÅÁ•B ’Îû ÇÚö‘F{$# Ÿwur þ’Îû öNä3Å¡àÿRr& žwÎ) ’Îû 5=»tGÅ2 `ÏiB È@ö6s% br& !$ydr&uŽö9¯R 4 ¨bÎ) šÏ9ºsŒ ’n?tã «!$# ׎Å¡o„ ÇËËÈ

Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi dan (Tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan Telah tertulis dalam Kitab (Lauhul Mahfuzh) sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.

 

QS Qaf/50: 4

ô‰s% $oY÷HÍ>tã $tB ßÈà)Zs? ÞÚö‘F{$# öNåk÷]ÏB ( $tRy‰YÏãur ë=»tGÏ. 8á‹Ïÿym ÇÍÈ

Sesungguhnya kami Telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari (tubuh-tubuh) mereka, dan pada sisi kamipun ada Kitab yang memelihara (mencatat).

 

–          Iddah perempuan, QS al Baqarah/2: 235

Ÿwur… (#qãB̓÷ès? noy‰ø)ãã Çy%x6ÏiZ9$# 4Ó®Lym x÷è=ö6tƒ Ü=»tFÅ3ø9$# ¼ã&s#y_r& 4 (#þqßJn=ôã$#ur ¨br& ©!$# ãNn=÷ètƒ $tB þ’Îû öNä3Å¡àÿRr& çnrâ‘x‹÷n$$sù 4 (#þqßJn=ôã$#ur ¨br& ©!$# î‘qàÿxî ÒOŠÎ=ym ÇËÌÎÈ

dan janganlah kamu ber’azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis ‘iddahnya. dan Ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.

 

–          Rezeki,  QS al Hijr/15: 4

!$tBur $uZõ3n=÷dr& `ÏB >ptƒös% žwÎ) $olm;ur Ò>$tGÏ. ×Pqè=÷è¨B ÇÍÈ

Dan kami tiada membinasakan sesuatu negeripun, melainkan ada baginya ketentuan masa yang Telah ditetapkan.

 

–          Catatan amal, QS al Muthaffifin/83: 18

Hxx. ¨bÎ) |=»tGÏ. ͑#tö/F{$# ’Å”s9 šúüÍhŠÏk=Ïæ ÇÊÑÈ

Sekali-kali tidak, Sesungguhnya Kitab orang-orang yang berbakti itu (tersimpan) dalam ‘Illiyyin.

 

–          Al Quran, QS Fushilat/41: 41

¨bÎ) tûïÏ%©!$# (#rãxÿx. ̍ø.Ïe%!$$Î/ $£Js9 öNèduä!%y` ( ¼çm¯RÎ)ur ë=»tGÅ3s9 ֓ƒÌ“tã ÇÍÊÈ

Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al Quran ketika Al Quran itu datang kepada mereka, (mereka itu pasti akan celaka), dan Sesungguhnya Al Quran itu adalah Kitab yang mulia.

 

QS al Baqarah/2: 2

y7Ï9ºsŒ Ü=»tGÅ6ø9$# Ÿw |=÷ƒu‘ ¡ Ïm‹Ïù ¡ “W‰èd z`ŠÉ)­FßJù=Ïj9 ÇËÈ

Kitab (Al Quran) Ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa,

 

–          Taurat, Ali Imran/3: 78

¨bÎ)ur óOßg÷ZÏB $Z)ƒÌxÿs9 tb¼âqù=tƒ OßgtFt^Å¡ø9r& É=»tFÅ3ø9$$Î/ çnqç7|¡óstGÏ9 z`ÏB É=»tGÅ6ø9$# $tBur uqèd šÆÏB É=»tGÅ3ø9$# šcqä9qà)tƒur uqèd ô`ÏB ωYÏã «!$# $tBur uqèd ô`ÏB ωYÏã «!$# tbqä9qà)tƒur ’n?tã «!$# z>ɋs3ø9$# öNèdur tbqßJn=ôètƒ ÇÐÑÈ

Sesungguhnya diantara mereka ada segolongan yang memutar-mutar lidahnya membaca Al kitab, supaya kamu menyangka yang dibacanya itu sebagian dari Al kitab, padahal ia bukan dari Al Kitab dan mereka mengatakan: “Ia (yang dibaca itu datang) dari sisi Allah”, padahal ia bukan dari sisi Allah. mereka Berkata dusta terhadap Allah sedang mereka Mengetahui.

 

–          Injil, QS Ali Imran/3: 64

ö@è% Ÿ@÷dr’¯»tƒ É=»tGÅ3ø9$# (#öqs9$yès? 4’n<Î) 7pyJÎ=Ÿ2 ¥ä!#uqy™ $uZoY÷t/ ö/ä3uZ÷t/ur žwr& y‰ç7÷ètR žwÎ) ©!$# Ÿwur x8Ύô³èS ¾ÏmÎ/ $\«ø‹x© Ÿwur x‹Ï‚­Gtƒ $uZàÒ÷èt/ $³Ò÷èt/ $\/$t/ö‘r& `ÏiB Èbrߊ «!$# 4 bÎ*sù (#öq©9uqs? (#qä9qà)sù (#r߉ygô©$# $¯Rr’Î/ šcqßJÎ=ó¡ãB ÇÏÍÈ

Katakanlah: “Hai ahli kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah”. jika mereka berpaling Maka Katakanlah kepada mereka: “Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)”.

 

–          Ketetapan, al Nisa/4: 24

* àM»oY|ÁósßJø9$#ur z`ÏB Ïä!$|¡ÏiY9$# žwÎ) $tB ôMs3n=tB öNà6ãY»yJ÷ƒr& ( |=»tGÏ. «!$# öNä3ø‹n=tæ 4 ¨@Ïmé&ur Nä3s9 $¨B uä!#u‘ur öNà6Ï9ºsŒ br& (#qäótFö6s? Nä3Ï9ºuqøBr’Î/ tûüÏYÅÁøt’C uŽöxî šúüÅsÏÿ»|¡ãB …

Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki[282] (Allah Telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina… 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: